Toezicht

Toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het lokale toezicht op de Wmo 2015 is ondergebracht bij de heer R. Fennema. Hij is te bereiken via het gemeentelijke contactformulier (onder vermelding van 'Toezicht Wmo') en telefoonnummer 14 036.

Het college van B en W hecht veel waarde aan onafhankelijk advies bij de bevindingen van de toezichthouder. Hiervoor is een onafhankelijke externe adviseur aangesteld. Dit is de heer H. Hasper. 

Het toezicht op misbruik van de wet en persoonsgebonden budgetten (waaronder het ten onrechte ontvangen van ondersteuning) wordt gedaan door de sociaal rechercheurs en bijzonder controleurs van de gemeente Almere.

Het toezicht op de regionale Wmo-taken is belegd bij GGD Flevoland. Het gaat dan om beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Vermoedens van kwaliteitsproblemen of fraude

Vermoed u dat een bepaalde zorgaanbieder (Wmo of jeugd) niet voldoet aan de kwaliteitseisen die lokaal en/of landelijk gelden? Of vermoed u dat een zorgaanbieder fraude pleegt met publiek geld? Maak hier dan (al dan niet anoniem) een melding van bij de gemeentelijke toezichthouder.

Meldformulier kwaliteitsproblemen zorgaanbieder

Meldformulier fraude zorgaanbieder

Toezicht op de Jeugdwet

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op jeugdhulpaanbieders, de voor justitiële jeugdhulp gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis Flevoland. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). De drie organisaties treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. 

Toezicht op de Participatiewet

Het toezicht op de Participatiewet (fraude met uitkeringen) wordt uitgevoerd door de bijzonder controleurs en sociaal rechercheurs van de gemeente Almere. We gaan om met onze bijstandsgerechtigden op basis van vertrouwen. Er is een flinke groep inwoners met een uitkering die niet goed regie kan voeren over de eigen situatie en financiën. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Deze mensen bieden we een helpende hand. Ook andere klanten kunnen fouten maken, zonder dat er opzet of kwaadaardigheid in het spel is. Er moet dus voldoende gelegenheid zijn om te vertellen wat er aan de hand is en om fouten te herstellen. Gaat iemand wel willens en wetens over de schreef, dan treden we daar tegen op. 

Als u een geval van fraude vermoedt, kunt u het digitale formulier 'Fraudemelding' invullen. Dit kan anoniem.

Toezicht op onderwijs en kinderopvang

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. GGD Flevoland controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kunt u bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.