Kwaliteit en toezicht

Het lokale toezicht op de Wmo 2015 is ondergebracht bij de heer R. Fennema. Hij is te bereiken via het gemeentelijke contactformulier (onder vermelding van 'Toezicht Wmo') en telefoonnummer 14 036.

De toezichthouder verricht onderzoek wanneer er sprake is van:

  • een melding van acute risico’s op gezondheidsschade en gevaar voor de patiëntveiligheid;
  • onvoldoende vertrouwen in de zorgaanbieder dat deze zelf goed onderzoek doet;
  • ontevredenheid over het onderzoek van de zorgaanbieder en/of de conclusies en verbetermaatregelen die op basis van het onderzoek zijn geformuleerd.

De toezichthouder biedt zijn bevindingen en advies aan bij het college van B en W. Het college hecht veel waarde aan onafhankelijk advies bij deze rapportages. Hiervoor zijn twee onafhankelijke externe adviseurs aangesteld. Dit zijn mevrouw J. Haanstra en de heer H. Hasper. 

Het toezicht op misbruik van de wet en persoonsgebonden budgetten (waaronder het ten onrechte ontvangen van ondersteuning) wordt gedaan door de sociaal rechercheurs en bijzonder controleurs van de gemeente Almere.

Het toezicht op de regionale Wmo-taken is belegd bij de directeur Publieke Gezondheidszorg van GGD Flevoland. Het gaat dan om beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Toezicht op de Jeugdwet

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op jeugdhulpaanbieders, de voor justitiële jeugdhulp gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis Flevoland. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). De drie organisaties treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op.