Skip to content

Eigen bijdrage

Sinds 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal € 19,00 per maand. Het bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Het kan dat u facturen voor 2020 van het CAK in één maand ontvangt. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten. Wilt u de facturen liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem dan contact op met het CAK zodra u de factuur heeft ontvangen. U kunt dan een gratis betalingsregeling aanvragen. Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de facturen heeft gekregen.

Vanwege de coronacrisis int het CAK geen eigen bijdragen in april en mei voor mensen die gebruikmaken van individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand voor uw samen.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of een scootmobiel. En voor ondersteuning die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift vallen onder de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage opvang en begeleid wonen

Verblijft u in de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang of woont u begeleid (niet zelfstandig)? Dan betaalt u de maximale eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent en langer dan 24 uur in de opvangvoorziening verblijft. De opvangvoorziening berekent en int in dit geval de eigen bijdrage. Het is de bedoeling dat u voldoende geld overhoudt voor zak- en kleedgeld, uw ziektekostenpremie (met aftrek van de zorgtoeslag) en waar nodig eten en drinken. 

Veelgestelde vragen eigen bijdrage
Geldt de eigen bijdrage ook voor hulpmiddelen zoals een traplift of tillift?

Ja, ook bij hulpmiddelen is de eigen bijdrage van toepassing. U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruikmaakt van het hulpmiddel. Dat doet u totdat de kostprijs van het hulpmiddel is betaald.

Let op: als u een hulpmiddel lang gebruikt, kan het dus zijn dat u via de eigen bijdrage uiteindelijk het volledige bedrag zelf betaalt. In sommige gevallen is het handiger om een hulpmiddel direct zelf te kopen of om er een te huren of lenen. Dat kan bijvoorbeeld bij Welzorg

Ik heb meerdere soorten ondersteuning. Wat betekent dit voor de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is gebonden aan een maximumbedrag (17,50 euro) per vier weken. Het maakt niet uit hoeveel en welke vormen van ondersteuning u krijgt. Heeft u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een woningaanpassing, dan krijgt u per periode maar één factuur.

Ik maak nog geen gebruik van mijn persoonsgebonden budget, maar krijg al wel een factuur voor de eigen bijdrage. Klopt dat wel?

Ja, dat klopt. Als u uw persoonsgebonden budget (pgb) nog niet gebruikt, betaalt u al wel een eigen bijdrage. De afrekening over het daadwerkelijk bestede bedrag vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende jaar.

Wilt u uw ondersteuning stopzetten vanwege de eigen bijdrage? Vul dan het formulier 'Beëindigen voorziening' in. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Wanneer uw ondersteuning is gestopt, zorgt het CAK voor een eindafrekening of verrekening van de betaalde eigen bijdrage.

Hoe weet het CAK welke zorg/ondersteuning ik heb gehad?

Uw zorgaanbieder geeft door aan de gemeente Almere welke zorg/ondersteuning aan u is geleverd. De gemeente stuurt deze gegevens door naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent vervolgens de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. 

Ik heb ondersteuning nodig, maar kan de eigen bijdrage niet betalen. Wat nu?

Dit is een vervelende situatie. Op de website van het Centraal Administratiekantoor vindt u meer informatie over betalingsregelingen en over verzoeken om aanpassing van uw eigen bijdrage

Bent u hiermee niet geholpen? Het wijkteam kan u adviseren wat de mogelijkheden zijn voor een ander soort ondersteuning. 

Ik ben het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage. Wat kan ik doen?

In sommige gevallen kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen via het CAK.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat is genomen. Bijvoorbeeld tegen de beschikking waarin uw eigen bijdrage wordt vastgesteld. Of tegen een brief waarin een besluit wordt genomen. 

Hoge zorgkosten?

Misschien komt u in aanmerking voor belastingvoordelen of andere soorten compensatie. Meer informatie vindt u op www.meerkosten.nl.  

Heeft een een laag inkomen? De gemeente biedt een speciale zorgverzekering aan in samenwerking met Menzis. Deelnemers aan deze verzekering (met aanvullend pakket) kunnen een vergoeding krijgen voor (een deel van) de eigen bijdrage voor ondersteuning. Overstappen kan weer per 1 januari 2018.