Skip to content

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf uw ondersteuning regelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget en voert betalingen namens u uit. Via het digitale systeem MijnPGB ziet u hoeveel budget u nog heeft.

Hoe werkt het?

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het wijkteam. Met een wijkwerker bespreekt u uw situatie en wat er nodig is om u te ondersteunen. 

De volgende stap is het zoeken van ondersteuning die geschikt is voor uw situatie. In Almere is er een groot aanbod van ondersteuning direct ingekocht bij instellingen (zorg in natura). Wanneer u vindt dat dit aanbod niet geschikt voor u is, dan komt u eventueel in aanmerking voor een pgb. Daarmee kunt u zelf  inkopen wat u nodig hebt.

Op www.pgb-test.nl kunt u nagaan of u over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om de taken die aan een pgb verbonden zijn op een verantwoorde manier uit te voeren. Deze test is ontwikkeld door Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb-budgethouders. Op de website is ook allerlei algemene pgb-informatie te vinden.

Uitvoeringsplan en zorgovereenkomsten

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een pgb is dat u een uitvoeringsplan maakt. Het uitvoeringsplan is een plan waarin u omschrijft waarom u kiest voor een pgb, welke ondersteuning u wilt inkopen en bij wie. Het plan beschrijft ook de kwaliteit van de ondersteuning, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn. Als uw pgb door het wijkteam is goedgekeurd, dan maakt u afspraken met uw zorgverleners en stelt u zorgovereenkomsten op.

Voor de precieze regelgeving over het persoonsgebonden budget verwijzen we u naar de verordening en nadere regels voor jeugdhulp en Wmo.

Veelgestelde vragen pgb
Welke pgb-tarieven gelden er voor jeugdhulp?


De actuele pgb-tarieven zijn te vinden in de formulieren voor de pgb-uitvoeringsplannen.

Welke pgb-tarieven gelden er voor ondersteuning aan volwassenen?

De actuele pgb-tarieven zijn te vinden in de formulieren voor de pgb-uitvoeringsplannen.

Wat betekent de nieuwe Wet minimumloon voor mij?

Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de tarieven die u afspreekt met uw zorgverlener(s). Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Op die website is ook meer te vinden over een tijdelijke uitzondering voor budgethouders die al in 2017 een overeenkomst van opdracht hebben met een partner of familielid (in de eerste of tweede graad) en minder betalen dan € 10,93 per uur.

Over de veranderingen heeft u ook persoonlijk bericht gehad van de SVB.

Mag ik bemiddelings-, administratie- of reiskosten uit mijn pgb betalen?

Nee, bemiddelingskosten, administratiekosten of reiskosten kunt u niet met uw pgb betalen. Ook mag u geen vakantie- of feestdagenuitkering of geschenken met uw pgb betalen. Uw pgb is namelijk alleen bedoeld om zorg en ondersteuning mee in te kopen.

Een uitzondering is er voor mensen die een pgb hebben voor hulp bij het huishouden en die in 2015 al gebruikmaakten van een servicebureau (Alphatrots en tot voor kort ook Almer). Geldt dit voor u, dan mag u de servicekosten voor het servicebureau nog blijven betalen uit uw pgb.

Mag ik de onderhoudskosten en verzekering van mijn hulpmiddel betalen uit mijn pgb?

Het bedrag van uw pgb omvat de kosten voor onderhoud en verzekering (op basis van de goedkoopst mogelijk oplossing). Als de kosten die u maakt binnen uw budget passen, kunt u ze declareren. 

Let op: Uitbetaling verloopt via de gemeente en niet via de Sociale Verzekeringsbank. U kunt uw declaraties voor onderhoud en verzekering sturen naar: Gemeente Almere, Afdeling Sociale Wijkteams, Antwoordnummer 600, 1300 VB Almere (een postzegel is niet nodig). Vermeld op/bij de declaraties duidelijk uw naam, adres en burgerservicenummer. 

Mag ik een vakantie- of feestdagenuitkering aan mijn hulp geven uit mijn pgb?

Nee, uit uw pgb mag u geen vakantie- of feestdagenuitkering voor uw hulp betalen. Ook bemiddelingskosten, administratiekosten, reiskosten of geschenken kunt u niet met uw pgb betalen. Uw pgb is namelijk alleen bedoeld om zorg en ondersteuning mee in te kopen. 

Is er een vrij besteedbaar bedrag binnen mijn pgb?

Heeft u een indicatie voor een pgb die is afgegeven na 1 januari 2015? Dan heeft u geen vrij besteedbaar bedrag binnen uw pgb.

Heeft u een indicatie die is afgegeven voor 1 januari 2015 en die nog geldig is? Dan kunt u een vrij besteedbaar bedrag aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe zet in mijn pgb om naar zorg in natura en omgekeerd?

Heeft u een pgb voor hulp bij het huishouden? Vul dan het wijzigingsformulier hulp bij het huishouden in. Heeft u een ander soort hulp of ondersteuning? Vul dan het meldingsformulier wijkteams in. Beide formulieren vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'.

Hoe kan ik wisselen van zorgaanbieder als ik een pgb heb?

Als u wilt wisselen van zorgaanbieder, geeft u dit door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB leest u hier meer over.

Hoe wordt het uurtarief voor mijn pgb bepaald?

De gemeente stelt de pgb-tarieven voor de verschillende soorten hulp en ondersteuning elk jaar opnieuw vast. Het kan zijn dat de tarieven hetzelfde blijven als het jaar ervoor.

U maakt zelf afspraken met u zorgverleners over de kosten die zij in rekening brengen. Het is aan u om wel of niet akkoord te gaan met de kosten die uw zorgverleners in rekening willen brengen.